XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - DEFAULT STYLE

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - BORDERED STYLE

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - SIMPLE HOVER

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - ALTERNATIVE HOVER

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - DEFAULT STYLE

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - BORDERED STYLE

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS ON BACKGROUND IMAGE

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS LINKS LIST

Bạn cần chọn thuộc tính thương hiệu trong Cài đặt theme -> Shop -> Thương hiệu